علیرضا مسجدیان

خدمات بازاریابی و کسب و کار
دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه تهران