هویت سازمان یا برند (یونیفرم)
موضوع اصلى در طراحى هويت بصرى، ايجاد ساختار منسجم و همگون از راه درك اتمسفر و فضاى سفار ش دهنده است.  به دليل گوناگونى فعاليت سازمانها، شركتها و رويدادها، طراح بنابر تشخيص و نياز سفار ش دهنده و خلاقيت خود اقدام به طراحى و پيشنهادهاى مناسب که در مجموعه یى همگون تعريف مى نماید.  طراحى زيرمجموعه ى هويت بصرى هر سفارش مانند: نشانه، اوراق ادارى، بيلبورد و...  هماهنگ با ساختار و اتمسفر كلى هويت بصرى، می باشد. طراحی هویت بصری سازمانی را می توان به مجموعه های مختلفی تقسیم کرد. باید توجه کرد هر مجموعه بر حسب نیازهای سفارش دهنده از لحاظ کمیت و تعداد ممکن است بسیار متفاوت باشد.