گروه مدیریت پروژه

نظر به اهمیت موضوع مدیریت و راهبری پروژه­های مهم در زمان حال و آینده، گروه علمی مدیریت پروژه ، با هدف تهیه و تدوین الگوها و استانداردهای بومی در حوزه­های تخصصی مدیریت پروژه، توانمندسازی مهارت­های مدیریت پروژه نقش آفرینان پروژه (مدیران، اعضاء تیم پروژه، کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، ارزیابان و بهره‌برداران ) در سطح کشور ایجاد گردیده است.

  •       فعالیت های انجام شده :

1- طراحی و تدوین الگوی اولیه نظام‌های مدیریت

2- طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای بیش از پنجاه دوره آموزش

3- آموزش بیش از هزار نفر از مدیران، ارزیابان و اعضای تیم‌های پروژه  (شبکه سازی مدیران پروژه)

4- طراحی و تدوین سرفصل‌ها

5- کمک به انتخاب و راهنمایی بیش از 60 پایان‌نامه­ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

7- ترجمه، چاپ و توزیع کتاب چارچوب شایستگی‌های مدیران پروژه

8- ارایه مقاله‌های مرتبط با حوزه‌های مدیریت پروژه

  •      خدمات قابل ارائه:

1-  پژوهش: بررسی دانش روز مدیریت پروژه در دنیا و استفاده از تجارب خبرگان و صاحب نظران

2-  آموزش: آموزش و توانمندسازی اعضای تیم پروژه، مدیران و نقش آفرینان کلیدی

3-  مشاوره: عرضه خدمات مشاوره درسطح مدیران ارشد، مدیران پروژه، بهره­ برداران، دستگاه نظارت، کارفرما و سازمان مجری

4-  پیاده سازی: پیاده‌سازی نظام مدیریت

  •     فعالیت های آینده:

1- توسعه الگوهای مرتبط با نظام‌های مدیریت دستیابی

2- فرهنگ‌سازی و توسعه توانمندی مدیران، ارزیابان و اعضای تیم‌های پروژه‌ها

3- پیاده‌سازی حوزه‌ها و فرآیندها