1-مسئول خدمات:سید سجاد حسینی

 

2-مسئول بازیافت:علیرضا فاضلیان