•  پسماندهای بیمارستانی (مقاله کــــــامل)
 • بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج
 • مقاله منتشر نشده UNEP در خصوص زباله های خطرآفرین
 • روشهاي مدیریت ، بي خطر سازي و دفن مواد زاید خطرناک
 • کمپوست چیست
 • زباله های الکترونیکی (ترجمه)
 • پدیده ای به عنوان ضایعات و زباله های فضایی
 • آلودگی صوتی
 • بازیافت مواد و سلامت محیط زیست
 • مبلمان شهری ، هویت و تاریخچه آن
 • دفع و بازیافت کامپوزیت ها
 • استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین
 • تصمیم گیری مطلوب برای رتبه بندی پروژه های خدمات شهری
 • بررسی اثرات زیست محیطی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی
 • استانداردهای فضای سبز و تعیین سرانه فضای سبز در ایران