گروه مدیریت راهبرد

  •      دامنه فعالیت گروه:

تغییرات محیطی، تغییرات در مفاهیم و رویکردها، نیازهای متنوع ذی‌نفعان، منابع محدود، ایجاد و توسعه نهادهای مرتبط با موضوعات راهبردی در سطح وزارت، سازمان‌ها و حتی گروه‌ها، بیانگر اهمیت موضوعات راهبردی در مسیر آینده است. ما نیازمند بازآفرینی و تغییر از درون است این بازآفرینی و تغییر، مستلزم رسیدن به درک جدید و متمرکزتری از مسائل حیاتی و محیط پیرامون آن می‌باشد. طرح پرسش­های راهبردی و تلاش در جهت خلق پاسخ­های خلاقانه برای آنها، نیازمند ارتقاء ظرفیت اندیشه­ ورزی در دستگاه راهبردی ودج است. در اين راستا گروه علمی و تسهیلگری مدیریت راهبردی با فراهم ‌ساختن بستر و فرصت لازم جهت گردهم‌آیی و گفتمان سازی صاحب نظران راهبردی ، بدنبال توسعه ظرفیت خلق راهبردهای نو و اثربخش و نیز غنی‌سازی دستگاه اندیشه راهبردی در سطح ودجا و سازمان‌های تابعه، به‌منظور خلق شایستگی دفاعی و ارتقاء قدرت ملی می باشد.

  •      فعالیت های انجام شده:

1-     تشکیل شبکه حرفه‌ای خبرگان راهبردی در سطح کشور و یارگیری راهبردی مستمر برای شبکه

2-     انجام پژوهش‌های علمی و معماری الگوهای مناسب برای توسعه ظرفیت خلق راهبردهای اثربخش

3-     ایجاد فضای گفتمانی برای مفاهمه و درک مشترک حول موضوعات راهبردی، سازمان­های تابعه و محیط پیرامون

4-     ارزیابی و تحلیل موضوعات راهبردی در سطح کشور

5-     شناسایی و تبادل تجارب در مباحث راهبردی

6-     ارتباط با کانون‌های فکر راهبردی در سطح ملی و نیز نهادهای مدیریت راهبردی در سایر دستگاه‌ها

7-     آموزش، مشاوره و تسهیلگری در حوزه مدیریت راهبردی؛

8-     توانمند سازی اعضاء شبکه حرفه‌ای خبرگان راهبردی

  •      خدمات قابل ارائه:

1-     برگزاری دوره های مهارت آموزی توسعه تفکر راهبردی

2-     معماری و ارایه مشاوره در زمینه الگوی های کسب و کار

3-     برگزاری دوره های مهارت آموزی و ارایه مشاوره در زمینه تدوین نقشه استراتژی

4-     ارزیابی سیاست های ستادهای راهبردی

5-     انجام پژوهش در زمینه مباحث مدیریت راهبردی

v     فعالیت های آینده:

1-     تدوین الگوی بومی مدیریت راهبردی کشور

2-      استفاده از الگوهای نوین کسب و کار