تاریخچه راهیابان فردا

شرکـت راهيابان فردا به همت چـند تن از مديــران فعال در عرصه صنعـت و خدمـــات توســـط آقايـــان عليرضا هوشمندي قانع و سيامک اکبريان ،خانم زهره هوشمندي قانع در سال 1378 به صورت شرکت سهامي خاص تاسيس شـده و طي شــماره 15504 نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي ايران به ثبت رسيده است . موضوع فعاليت شرکت طبق ماده دو اساسـنامــه به شرح ذيل مي باشد:
 -1 خــدمـات ساختــماني انــجام کلـــيه امـور مربــوط به ساختمـان سازي و راهسازي
 -2 خدمات فني انجام کليه امور فني نظير داربست بندي ايـزوله کـاري تاســيسات رنــگ آميــزي
 -3 خدمات عمومي انجام امور عمـــومي سازمانها ، اداره ها ، نهــادهاي دولتي و خصوصي و اطلاع رساني.
 شرکـت در ســـال 1381 پس از تغييراتي در اهداف اســاسـنــامه و سـهامـداران و خـروج آقــــاي ســيامــک اکبـــريان، بــصــورت تخــصصـــي در زميـــنه هـــاي خدمات شهري شـــامـــل جـمـــع آوري و حــمـــل زبـاله و نظـــافــت شــهـــرها ، بازيـافت ، فضاي سبز و مشـــاور در زمـينـــه مــکانيـزا سـيون و اخذ نمايندگي از شرکتهاي داخلي و خارجي جــهـت مــونــتـــاژ ماشـين آلات و تجـهيــزات وابــســـته به فعــاليــت خـــود ادامه داد . و اينـــک پـــس از گــذشت 12 ســال ازتــاريخ تاســيــس ايـن شـرکت تبديل به يکي از بزرگتـــرين شـرکتـــهاي خـدماتي در سطـح ايران شده است و در تلاش است به بازار کشورهاي همسايه راه يابد.