بازاریابی در مورد مردم است و همه روزه به شکلی با زندگی ما ارتباط دارد ،بازاریابی درباره درک این مطلب است که مردم چه می خواهند و سپس تلاش برای دادن آن به مردم با هزینه ای که مایل به پرداخت آن هستند و قیمتی که سود قابل قبولی برای شما به همراه آورد . بازاریابی در مورد هدف کسب و کار شماست ، درباره موقیت یابی و طراحی محصول یا خدمتی است که فواید و منافعی دارد که مردم آنها را می خواهند و نمی توانند جای دیگری بدست یباورند.هر کسب و کاری نیاز به این دارد که خود را به نحوی نزد مشتریانش ویژه و متمایز سازد ، در بازاریابی شما نمی توانید همه چیز همه کس باشید . این فلسفه تدوین یک برنامه بازاریابی است که وظیفه آن نه فقط برنامه ریزی بلکه تعیین روش های پیاده سازی نگرش بازاریابی شما و سازمان تان است که  برای هر نوع عملیات تجاری ضروری و کارساز خواهد بود.

برنامه بازاریابی

الگوی یک برنامه بازاریابی که در قالب ده گام فوق و در مجموعه ما برای شما تدوین می کند:

  شناسایی جایگاه شرکت/ سازمان
  تعریف کسب و کار
  توصیف وضعیت مالی
  شرح نقاط قوت و ضعف
  شناسایی رقبا و بررسی تفاوت ها
  توصیف مشتریان کنونی
  شناسایی مشتریان بالقوه
  شناسایی نیاز های مشتریان
  ارزیابی اندازه ی خواسته ها و رضایت مشتری
  گردآوری اطلاعات مشتریان
  تعیین جایگاه و استراتژی رقابتی
  بررسی اندازه بازار
  تعیین بازار هدف
  تعیین اهداف قابل اندازه گیری برای شش الی دوازده ماه آینده
  گزینش ابزار های بازاریابی برای رسیدن به اهداف
  شناخت ابزارهای دسترسی به مشتریان( مشتریان تازه/مشتریان کنونی/مشتریان قدیم)
  شناسایی منابع مورد نیاز ( کارکنان مسئول/زمان لازم/هزینه ها)
  زمان بندی بازاریابی سالیانه
  بازنگری برنامه ها
  تصمیم در مورد کانال های فروش
  بررسی راهمارهای ترویج فروش


یادتان باشد که منابع تان هرچه باشد ، از آنجا که با محدودیت روبروست ، باید بیشترین نتیجه ها را از آنچه دارید حاصل کند . این خاصیت یک برنامه بازاریابی است که امروزه علاوه بر تمامی مولفه های یک کسب و کار داشتن آن قدرت اساس یک سازمان خواهد بود .ما توانایی انتقال این قدرت( نگارش و تدوین برنامه بازاریابی) را به سازمان شما داریم . تصمیم بگیرید که از آن استفاده کنید .