1-رئیس هیئت مدیره:آقای رامین عظیمی

 

2-نایب رئیس هیئت مدیره:خانم مهری شهبازی

 

3-عضو هیئت مدیره:آقای علیرضا هوشمندی قانع

 

4-مدیر عامل:امیر حیدری هراتمه